Verantwoording

Voor de periode 2020-2025 is een beleidsplan opgesteld. 

Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op. 

De penningmeester stelt jaarlijks de staat van baten en lasten met toelichting op welke wordt opgenomen in het jaarrapport van de accountant.

Door op een van genoemde documenten rechtsboven op deze pagina te klikken, kunt u deze inzien.

De Kuurmanstichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het fonds is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Meer informatie hierover vindt u op www.anbi.nl

Het RSIN/fiscaalnummer van de Stichting G. Kuurman Hzoon is 0042.56.074

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur van de stichting.