Disclaimer

Als gebruiker van deze website stemt u in met deze disclaimer.

De Kuurmanstichting actualiseert de inhoud van de website zodra dit nodig wordt geacht. Desondanks is het niet uitgesloten dat de inhoud van de site onvolledig en/of onjuist is.

De Kuurmanstichting is niet aansprakelijk voor schade onder welke benaming ook die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De Kuurmanstichting behoudt zich het recht voor om de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen. Voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook is niet noodzakelijk. De Kuurmanstichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De Kuurmanstichting is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde informatie, bestanden en gegevens van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en privacy-, communicatie- en publicatieregelgeving opleveren.

Voor nadere informatie met betrekking tot de website kan contact worden opgenomen met de Kuurmanstichting.